Privacybeleid


ALGEMENE INFORMATIE
Omotesando Plants, een bedrijf dat eigendom is van Joan Català Margarit, DNI 53291031P, is de eigenaar van de website op de domeinnaam omotesandoplants.com en is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens.
We hebben een privacyfunctionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de privacyfunctionaris via onderstaande contactgegevens.

Naam van de privacyverantwoordelijke: Joan Català Margarit
E-mailadres: info@omotesandoplants.com

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij zijn/haar lokale toezichthoudende autoriteit. We zouden het echter op prijs stellen als u ons de gelegenheid geeft om uw meningsverschillen te behandelen voordat u contact opneemt met uw toezichthoudende autoriteit, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Website, dat wil zeggen alle pagina's en subpagina's op de Website, evenals alle communicatie tussen onze klanten en gebruikers en het Bedrijf (via contactformulieren, e-mails, telefoon). Omotesando Plants wijst elke verantwoordelijkheid af voor de verschillende beleidsregels inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens die mogelijk zijn opgenomen in de webpagina's die toegankelijk zijn via de hyperlinks op deze Website en die niet rechtstreeks door Omotesando Plants worden beheerd.
Dit beleid is opgesteld in strikte overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat wil zeggen, onder andere, Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).

2. VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij verzamelen geen persoonsgegevens als u alleen op de Website surft, behalve zoals beschreven in ons "Cookiebeleid".

Gegevens:
Wij verzamelen de volgende categorieën gegevens:
- Identiteitsgegevens: omvat naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificator.
- Contactgegevens: omvat adres, e-mailadres en telefoonnummers.
- Financiële gegevens: omvat creditcardgegevens.
- Transactiegegevens: omvat gegevens over betalingen van en naar u en gegevens over aankopen en verzendingen.
- Technische gegevens: omvat IP-adres, e-mailadres, telefoonnummers en e-mailadres. Technische gegevens: omvat IP-adres, locatiegegevens, uw inloggegevens.
- Profielgegevens: omvat uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gemaakte boekingen, uw interesses en voorkeuren.
- Gebruiksgegevens: omvat informatie over hoe u onze website en onze diensten gebruikt.
- Marketing- en communicatiegegevens: omvat uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden wettelijk niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen.
Wij verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etnische afkomst, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsinformatie en genetische en biometrische gegevens).

Als u geen persoonsgegevens verstrekt
Als wij op grond van de wet of op grond van een contract met u persoonsgegevens van u moeten verzamelen en u dergelijke gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt verzocht, zijn wij mogelijk niet in staat om het contract dat wij met u zijn aangegaan of van plan zijn aan te gaan, uit te voeren. In dat geval kunnen wij u onze diensten niet leveren.

HOE WORDT UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?
Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen. Deze methoden omvatten:
Directe interacties. U kunt uw persoonsgegevens aan ons verstrekken door u te registreren of met ons te communiceren. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer:
- u een bestelling plaatst
- u zich abonneert op onze diensten of publicaties;
- u ons verzoekt u marketing toe te zenden; of
- u ons feedback geeft.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij automatisch technische gegevens over uw computer, surfgedrag en -patronen verzamelen. Enkele van de manieren waarop wij of onze website dergelijke informatie kunnen verzamelen, worden hieronder beschreven:

Cookies en andere technologieën: de Website kan cookies gebruiken, een soort technologie die een kleine hoeveelheid informatie op de computer of een ander apparaat van een gebruiker installeert, zodat een website bijvoorbeeld toekomstige bezoeken via die computer of dat apparaat kan herkennen. De Website kan andere, vergelijkbare technologieën gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, trackingpixels, zoals hieronder beschreven, en andere anonieme identificatoren) om persoonsgegevens te verzamelen, zoals IP-adressen en locatiegegevens, om uw bezoek te personaliseren, om ons in staat te stellen onze service te verbeteren of voor andere doeleinden. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Doeleinden
In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR en de bijbehorende uitvoeringsbepalingen, informeert Omotesando Plants onze klanten en gebruikers dat de aan ons verstrekte gegevens (via de Website en andere communicatie) zullen worden verwerkt door Omotesando Plants als Data Controller. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

- het leveren van onze diensten en
- het beheren van relaties en communicatie met onze klanten en gebruikers van de Website,
- het beantwoorden van uw directe vragen.
- het onderhouden van onze zakelijke contacten met andere mensen die met ons communiceren over Omotesando Plants.
- het onderhouden van onze zakelijke contacten met andere mensen die met ons communiceren over Omotesando Plants. Voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan deze belangen
- om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting voor het bedrijf
Deze persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor zakelijke analyse en prospectie, het genereren van klant-/gebruikersprofielen.
Indien u hiermee uitdrukkelijk instemt (door het desbetreffende vakje aan te kruisen, d.w.z. op voorwaarde dat u eerder uw toestemming hebt gegeven en geen bezwaar hebt gemaakt), kunnen wij u via elektronische, postale en telefonische middelen (met inbegrip van SMS-waarschuwingen, of andere soortgelijke berichtgevingsmiddelen) gepersonaliseerde commerciële informatie sturen die voor u interessant kan zijn over producten of diensten die verband houden met die welke door Omotesand Plants worden aangeboden, alsmede deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons te schrijven op bovenstaand e-mailadres.
De legitieme grondslagen voor de verwerking van deze gegevens zijn:
- de uitvoering van een overeenkomst met de geregistreerde gebruiker en de koper van producten en diensten, of om op uw verzoek actie te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een dergelijke overeenkomst
- ons legitieme belang bij het leren over onze klanten en hun voorkeuren, en het uitvoeren van marktonderzoek. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten overwegen en tegen elkaar afwegen voordat we uw persoonsgegevens verwerken voor onze legitieme belangen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen zwaarder wegen dan de gevolgen die een dergelijk gebruik voor u heeft (tenzij wij uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan zijn). U kunt meer te weten komen over hoe wij onze legitieme belangen beoordelen om mogelijke gevolgen voor u te voorkomen, met betrekking tot specifieke activiteiten, door navraag te doen op de volgende e-mailaccount
- Om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting betekent dat wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting waaraan wij zijn onderworpen
- uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming, met name voor het verzenden van commerciële e-mails, aanbiedingen en nieuwsbrieven.

Openbaarmaking van uw gegevens
Persoonlijke gegevens die zijn verzameld via de Website en communicatie met ons worden niet bekendgemaakt aan derden, behalve (a) in specifieke gevallen waarin een dergelijke openbaarmaking valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (b) in overeenstemming met uw instructies om onze diensten naar behoren te kunnen leveren, en (c) in overeenstemming met een wettelijke verplichting op grond van de wet, regelgeving en toepasselijke vastgestelde regels. Ze mogen alleen worden geraadpleegd door personeel van Omotesando Plants, evenals door derden die diensten verlenen aan Omotesando Plants in verband met de bovengenoemde doeleinden; of in het geval van een controle van de informatie in het kader van een verkoop of andere zakelijke transactie.

Het is echter mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens met de volgende partijen moeten delen:
- Dienstverleners die namens ons handelen.
- Transport- en klantendienstbedrijven
- Derden met wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of samenvoegen. We kunnen ook proberen andere bedrijven te verwerven of met hen te fuseren als we deel uitmaken van een faillissementsprocedure of een andere wijziging in de zeggenschap.
- Derden met wie we uw informatie moeten delen om vermoedelijke fraude, pesterijen of andere schendingen van wetten, regels of voorschriften, of het beleid van de website te onderzoeken.
- We eisen van alle derde partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de wet. Wij staan onze externe dienstverleners niet toe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Kwaliteit van de gegevens
Gebruikers moeten Omotesando Plants op de hoogte stellen van alle wijzigingen die zich voordoen in de verstrekte gegevens, waarbij ze te allen tijde moeten reageren op de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens. Omotesando Plants zal zich inspannen om de waarheidsgetrouwheid van dergelijke gegevens te verifiëren en behoudt zich, waar nodig en zonder afbreuk te doen aan andere acties die van toepassing kunnen zijn, het recht voor om gebruikers die onjuiste of onvolledige gegevens verstrekken niet te registreren of de registratie te annuleren. Deze voorafgaande verificatie impliceert in geen geval de aanvaarding door Omotesando Plants van enige aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit de valsheid of onjuistheid van de verstrekte gegevens, waarvoor de gebruiker als enige verantwoordelijk is.

Kwaliteit van de gegevens
Beveiliging
Omotesando Plants garandeert dat het de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus heeft aangenomen voor de bescherming van persoonsgegevens, en dat het alle technische, persoonlijke en organisatorische middelen en maatregelen binnen zijn bereik heeft geïnstalleerd om de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie te garanderen, evenals om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonsgegevens te voorkomen.

Gegevenskwaliteit
Bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor wij ze hebben verzameld, waaronder het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Bij het bepalen van de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken, of we die doeleinden op een andere manier kunnen bereiken en de toepasselijke wettelijke vereisten. In sommige omstandigheden kunt u ons vragen uw gegevens te wissen: zie Wisverzoeken hieronder voor meer informatie. In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat ze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht) voor onderzoeks- of statistische doeleinden.
BELANGRIJKE OPMERKING: Om deel uit te maken van de klanten- en geregistreerde gebruikersgemeenschap van Omotesando Plants en om zich te kunnen registreren, moet de GEBRUIKER ten minste achttien (18) jaar oud zijn. Daarom garandeert de GEBRUIKER door het invullen van het registratieformulier dat hij/zij ten minste achttien (18) jaar oud is en is hij/zij volledig verantwoordelijk voor deze verklaring. Omotesando Plants kan de GEBRUIKER op elk moment vragen om zijn/haar leeftijd te verifiëren door het bijbehorende identiteitsbewijs te overleggen.

3. DATA OF FLOWER DELIVERY RECIPIENTS
Bij het gebruik van de Diensten moet de klant/gebruiker ons persoonlijke gegevens verstrekken van de ontvangers van de planten en andere zendingen die u bij ons bestelt ("Derdepartijgegevens"). De klant/gebruiker is als enige verantwoordelijk voor deze Gegevens van Derden, als "Verantwoordelijke voor de verwerking" voor zover deze verwerking wordt gereguleerd door de GDPR en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften. Via de Website biedt de Vennootschap een bezorgdienst aan die de verwerking van dergelijke Gegevens van Derden namens en voor rekening van de klant omvat, waarbij de Vennootschap optreedt als "Verwerker" (ten behoeve van het leveren van de Dienst).
Voor zover de Vennootschap een "Verwerker" is, verplicht zij zich ertoe om (a) technische en organisatorische maatregelen te nemen om de Gegevens van Derden te beveiligen tegen onbevoegde of onwettige toegang, verlies, vernietiging, diefstal, gebruik of openbaarmaking; (b) de toegang tot de Gegevens van Derden te beperken tot alleen die werknemers en externe leveranciers die de Gegevens van Derden moeten kennen om de Vennootschap in staat te stellen de Diensten te verlenen om het contract met de Vennootschap na te komen (in het bijzonder tot verzend- en koeriersbedrijven die met de Vennootschap samenwerken); (c) de persoonsgegevens zoals gespecificeerd in dit Beleid alleen verwerken in overeenstemming met de instructies die door de gebruiker zijn verstrekt, met inbegrip van de instellingen en instructies van de Gebruikersaccount (bestellingen op de Website); en (d) de Gegevens van Derden niet gebruiken voor andere doeleinden dan in verband met de levering van de Diensten of in overeenstemming met deze instructies.
U garandeert dat u gemachtigd bent om deze Gegevens van Derden aan ons te verstrekken en vrijwaart ons tegen eventuele schade (inclusief boetes en straffen) met betrekking tot de verwerking van deze gegevens in het kader van de levering van onze diensten.
Behalve zoals vermeld (ten behoeve van indieningen), zullen wij de Gegevens van Derden niet aan derden bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van u of de betreffende Derde.
Na afloop of beëindiging van de levering van de Service, beëindiging van de Gebruikersaccount, of op uitdrukkelijk verzoek van de klant/gebruiker, zal het Bedrijf de verwerking van Gegevens van Derden die zijn gekoppeld aan uw account staken en dergelijke Gegevens van Derden verwijderen zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande, als de Derde een account bij ons heeft, zullen hun Gegevens door de Onderneming verwerkt blijven worden bij het leveren van de Service aan deze nieuwe gebruiker.

4. RECHTEN VAN GEBRUIKERS
OPT OUT
Hoe u zich kunt afmelden voor onze berichten
Om u af te melden voor toekomstige promotionele berichten van ons, moet u een afmeldingsverzoek sturen naar info@omotesandoplants.com. Als u niet wilt dat persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden zodat zij deze informatie kunnen gebruiken voor direct marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van dergelijke openbaarmaking door een e-mail te sturen naar info@omotesandoplants.com. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst in behandeling nemen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van communicatie van derden, bepaalde aspecten van de website mogelijk niet langer voor u beschikbaar zijn. Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om:
- Toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens (algemeen bekend als een "verzoek om toegang voor de betrokkene"). Hiermee kunt u een kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren en controleren of wij deze rechtmatig verwerken.
- Correctie vragen van de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren. Hiermee kunt u onvolledige of onnauwkeurige gegevens corrigeren die wij over u hebben, hoewel wij mogelijk de nauwkeurigheid moeten verifiëren van de nieuwe gegevens die u aan ons verstrekt.
- Verzoek om het wissen (verwijderen) van uw persoonlijke gegevens. Hiermee kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen als er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen de verwerking hebt uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw informatie mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens te wissen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we niet altijd aan uw verzoek tot wissen kunnen voldoen om specifieke juridische redenen die u, indien van toepassing, zullen worden meegedeeld op het moment van uw verzoek.
- Maak bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u een gerechtvaardigd belang (of belang van een derde partij) hebt, maar er iets met uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen de verwerking op dit gebied omdat u van mening bent dat dit een invloed heeft op uw fundamentele rechten en vrijheden. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we legitieme legitieme belangen hebben bij de verwerking van uw gegevens die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.
- Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiermee kunt u ons vragen om te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens in de volgende scenario's: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) als ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat wij de gegevens wissen; (c) als u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs als wij deze niet langer nodig hebben om juridische claims uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar wij moeten controleren of wij legitieme redenen hebben om de gegevens te gebruiken.
- Verzoek om overdracht van uw persoonsgegevens aan u of aan een derde. Wij zullen u, of een door u gekozen derde partij, uw persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat. Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie die u ons door middel van toestemming hebt gegeven om te gebruiken, evenals informatie die nodig is voor het sluiten van een contract met u.
- Toestemming op elk gewenst moment intrekken wanneer we vertrouwen op toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van verwerkingen die zijn uitgevoerd voordat u uw toestemming introk. Als u uw toestemming intrekt, kunnen we u mogelijk bepaalde producten of diensten niet leveren. Op het moment dat u uw toestemming intrekt, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Elk verzoek moet worden gestuurd naar info@omotesandoplants.com. U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens (of om een van de andere rechten uit te oefenen). We kunnen u echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. In deze omstandigheden kunnen we ook weigeren om aan uw verzoek te voldoen. Het kan zijn dat we u om specifieke informatie moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of de uitoefening van een van uw andere rechten) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden vrijgegeven aan iemand die er geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om ons antwoord te bespoedigen.

5. GEBRUIK VAN COOKIES
De Website gebruikt cookies om bepaalde diensten en functies aan te bieden, maar ook om gebruikers te helpen hun online ervaring te verbeteren en reclameaanbiedingen op maat te maken. Meer informatie hierover vindt u in ons Cookiebeleid.

6. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID
Omotesando Plants behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Daarom raden wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden behandeld en beschermd.

7. COMMERCIËLE COMMUNICATIES
In aanvulling op het bovenstaande, in overeenstemming met de bepalingen van 21 van de LSSI informeren wij u dat wanneer er een voorafgaande contractuele relatie, de e-mail gegevens die door de gebruiker kan worden gebruikt voor het verzenden van commerciële communicatie met betrekking tot producten of diensten die in eerste instantie het onderwerp van het contract met de klant.
Er is de mogelijkheid van het verzet tegen het verzenden van commerciële communicatie zowel op het moment van aankoop, als in elk van de commerciële communicatie die zijn gericht aan hen, allemaal gratis.
Door bezwaar te maken, geeft de gebruiker aan dat hij niet toestaat dat zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt en meegedeeld voor commerciële en reclamedoeleinden, met betrekking tot producten, diensten, aanbiedingen, promoties met betrekking tot producten die vergelijkbaar zijn met de gecontracteerde producten; om enquêtes, statistieken en analyses van markttrends uit te voeren; en om profielen van de gebruiker te ontwikkelen om de service van Omotesando Plants te personaliseren en te verbeteren.

8. CONTACT
De gebruiker kan te allen tijde contact met ons opnemen en zich afmelden voor de dienst door een annuleringsverzoek te sturen naar info@omotesandoplants.com.